ความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากร สำนักงานศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดนนทบุรี

ธัญภา ทองสงค์, เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์

Abstract


การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากร สำนักงานศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดนนทบุรี และ (2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากร สำนักงานศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดนนทบุรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรสำนักงานศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างจ้างเหมาบริการของสำนักงานศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดนนทบุรี จำนวน  74 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หาค่าจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการมีเงินเดือน 15,001 – 25,000 บาทและมีประสบการณ์ทำงาน 6-10 ปี  ความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นลำดับแรก คือ ด้านการฝึกอบรม รองลงมา คือ ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาพนักงาน ด้านการพัฒนาองค์การ และลำดับสุดท้าย คือ ด้านการพัฒนาอาชีพ ตามลำดับ การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า (1) ความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากร สำนักงานศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดนนทบุรีอยู่ในระดับมาก (2) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษามากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและ บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษามากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท

 


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**