การศึกษาอิทธิพลของกระสุนปืนและวิถียิงของกระสุนปืนที่มีผลต่อมุมที่วัดจากร่องรอยลูกกระสุนปืนบนแผ่นโลหะตัวถังรถยนต์ที่ถูกยิงด้วยปืนพกออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร LUGER

ฐิติชญา เหลืองไพโรจน์, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


การก่อเหตุยิงรถยนต์ด้วยอาวุธปืน การตรวจวิถีกระสุนปืนที่สถานที่เกิดเหตุ เพื่อให้ทราบว่าทิศทางการยิงมาจากทางไหน ยิงเป็นมุมเท่าใดกับแนวตั้งฉากหรือแนวตัวรถ จะพบร่องรอยกระสุนปืนมีความแตกต่างกัน และมีความสำคัญมาก เนื่องจากสามารถบอกถึงตำแหน่งในการกระทำความผิดของคนร้ายในขณะนั้นได้ ว่าจะมาจากทิศทางใด และมีแนววิถีกระสุนปืนเป็นอย่างไร การตรวจวิถีกระสุนจำเป็นต้องวิเคราะห์โดยหน่วยงานปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ กล่าวคือ ห้องปฏิบัติการต้องให้ผลการวิเคราะห์ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ ดังนั้น ผู้จัดทำจึงได้ทำการวิจัยนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของกระสุนปืนและวิถียิงที่มีผลต่อการวัดมุมยิงที่ใช้ในการจำลองวิถีกระสุนปืนที่เกิดขึ้นบนแผ่นโลหะตัวถังรถยนต์ และตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของกระบวนการวัดมุมยิงที่ใช้ในการจำลองวิถีกระสุนปืนจากร่องรอยที่เกิดขึ้นที่แผ่นโลหะตัวถังรถยนต์โดยใช้วิธีการวัดแบบการผ่านจุดต่อเนื่อง (Probing Method) ผลการวิจัยพบว่า ชนิดของกระสุนปืนที่แตกต่างกันมีผลต่อการวัดมุมยิง เมื่อเป็นการยิงที่มุมยิง 45 องศา ส่วนมุมยิงอื่น เช่น 90 75 60 และ 30 องศา พบว่าชนิดของกระสุนปืนที่แตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนวิถียิงที่แตกต่างกันส่งผลต่อการวัดมุมยิงที่ใช้ในการจำลองวิถีกระสุนปืนที่เกิดขึ้นบนแผ่นโลหะตัวถังรถยนต์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าในมุมยิงที่ 90 องศา การวัดมุมจะมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด (ความถูกต้องและความแม่นยำ) แต่สำหรับมุมยิงที่ลดลง คือ 75 ถึง 30 องศา ประสิทธิภาพลดลงไปตามลำดับ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**