การปฏิบัติงานของพนักงานของพนักงานโรงแรมเทวัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

อธิวัฒน์ อัศวศิรโยธิน, นพดล บุรณนัฏ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความพึงพอใจในงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ต่อความพึงพอใจในงาน และแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่ แรงจูงใจในงาน และความพึงพอใจในงาน ที่ได้จากจำนวนประชากรทั้งสิ้น 100 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยการแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตราฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้สูตร t-test independent

          จากผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมเทวัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านการจ่ายค่าตอบแทน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมากคือ ด้านผู้บังคับบัญชา และด้านความพอใจในตัวงาน 2) ผลการวิเคราะห์ระดับระดับแรงจูงใจของพนักงานโรงแรมเทวัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา  ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีด้านลักษณะการทำงาน อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านรางวัลตอบแทน และด้านรูปแบบการจัดการ 3) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมเทวัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยภาพรวมพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่านได้รับคำชมจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ท่านสามารถทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย  และรองลงมา คือ ท่านสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**