คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ภัทราภรณ์ ด้วงเรือง, นัทนิชา หาสุนทรี

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ด้านจิตใจ และด้านร่างกาย ตามลำดับ 2) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ที่แตกต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**