ปัจจัยลักษณะองค์กรที่มีความสัมพันธ์ต่อการควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง ของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ศรัณยู ปริมาณ, ฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยลักษณะองค์กรของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานคร (2) ศึกษาต้นทุนงานก่อสร้างของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง และ (3) ศึกษาปัจจัยลักษณะองค์กรที่มีความสัมพันธ์ต่อการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยประชากรและกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 170 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถาม สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติไคสแคว์ วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า (1) ส่วนใหญ่มีรูปแบบการจัดตั้งองค์กรในรูปแบบของบริษัท มีประสบการณ์ในการดำเนินงานขององค์กรอยู่ระหว่าง 5-10 ปี ลักษณะงานที่รับเหมาเป็นหลักเกี่ยวกับงานอาคาร รองลงมาเป็นงานที่พักอาศัย โดยประเภทของหน่วยงานที่รับเหมาเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานเอกชนมากกว่าหน่วยงานราชการ (2) ต้นทุนงานก่อสร้างของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดการควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นเป็นลำดับแรก คือ ด้านต้นทุนการดำเนินการ รองลงมา คือ ด้านต้นทุนวัสดุ และลำดับสุดท้าย คือ ด้านต้นทุนแรงงาน ตามลำดับ และ (3) ปัจจัยลักษณะองค์กร ด้านรูปแบบการจัดตั้งองค์กร ด้านลักษณะงานที่รับเหมาเป็นหลัก และด้านประเภทของหน่วยงานที่รับเหมาเป็นหลัก มีความสัมพันธ์ต่อการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยลักษณะองค์กร ด้านประสบการณ์ในการดำเนินงานขององค์กรไม่มีความสัมพันธ์ต่อการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**