การสื่อสารภายในองค์การกับความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด

เทพอาภรณ์ มุ่งฝูงกลาง, สมศักดิ์ ตันตาศนี

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ (2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ (3) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (4) ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์การกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และ (5) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์การกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด โดยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 225ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลทดสอบค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อสื่อสารของพนักงาน บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการติดต่อสื่อสารของพนักงาน บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ช่องทางการติดต่อสื่อสารของพนักงาน บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมถึงรูปแบบการติดต่อสื่อสารของพนักงาน บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**