ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (7C) กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

ฉันทิสา ทาจินะ, นัทธ์หทัย อือนอก

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความสำคัญขององค์ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิชั่น Shopee ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม (2) ศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม และ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 230 ตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามจำนวนของนักศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ได้ผลทดสอบค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 ค่าความเชื่อมั่นตัวแปรองค์ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 0.97 และค่าความเชื่อมั่นการตัดสินใจซื้อเท่ากับ 0.96 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า (1) องค์ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (7C) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นเป็นอันดับแรก คือ ด้านการพาณิชย์ รองลงมา คือ ด้านรูปแบบ และอันดับสุดท้าย คือ ด้านชุมชนเพื่อการติดต่อสื่อสารตามลำดับ (2) การตัดสินใจซื้อสินค้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นเป็นอันดับแรก คือ การประเมินผลงาน รองลงมา คือ การตัดสินใจซื้อ และอันดับสุดท้าย คือ การค้นหาข้อมูล ตามลำดับ และ (3) องค์ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (7C) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**