การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

ทัศนีย์ แพงบุดดี

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความรู้ความเข้าใจ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด 2) การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล และความรู้ ความเข้าใจ กับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้แบบสอบถามจากสมาชิก จำนวน 314 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติ  Chi-Square  

                             ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด มีความรู้ความเข้าใจการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.64, S.D. = 0.74) รูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด จะให้ความสำคัญต่อความมั่งคั่งในชีวิตครอบครัวโดยมีหลักในการเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและคุ้มค่า และเลือกช่องทางในการจัดทำแผนทางการเงินส่วนบุคคลด้วยตนเอง  สำหรับผลการทดสอบสมมติฐาน ด้านรายได้ พบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และจำนวนบุตรที่อยู่ในอุปการะ มีความสัมพันธ์กับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านรายได้ต่อเดือน ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่า ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านรายได้พิเศษต่อเดือน ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 ด้านค่าใช้จ่าย พบว่า อายุ สถานภาพ และจำนวนบุตรที่อยู่ในอุปการะ มีความสัมพันธ์กับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านค่าใช้จ่ายต่อเดือน ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่า เพศ อายุ มีระดับการศึกษา และจำนวนผู้อยู่ในอุปการะ (บิดา มารดา ญาติ) ความสัมพันธ์กับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านการจ่ายชำระเงินในการซื้อสินค้าและบริการ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการออม พบว่า สถานภาพ และระดับการศึกษา  มีความสัมพันธ์กับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านเป้าหมายในด้านการออม ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา จำนวนบุตรที่อยู่ในอุปการะ และจำนวนผู้อยู่ในอุปการะ ไม่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด อย่างมีนัยสำคัญ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**