สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

วีรวิชญ์ อารีสวัสดิ์

Abstract


การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1).ศึกษาความหมายและความสำคัญของสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา2).ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
3).ศึกษาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จำเป็น  ซึ่งเป็นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ นำพาองค์การไปสู่จุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างสมบูรณ์ และสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 8 สมรรถนะ คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency)  อันประกอบด้วย1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation : ACH)     2) การบริการที่ดี (Service Mind : SERV)  3) การพัฒนาตนเอง (Expertise : EXP) 4) การทำงานเป็นทีม (Teamwork : TW) และ สมรรถนะประจำสายงาน(Functional Competency)  1) การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ (Analytical Thinking & Conceptual Thinking : AT - CT) 2) การสื่อสารและการจูงใจ (Communication & Influencing : CI) 3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (Caring & Development Others :DEV)  4) การมีวิสัยทัศน์(Visioning : VIS)   

ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าแสดงให้เห็นว่าสมรรถนะของผู้บริหารกับความสำเร็จของโรงเรียนมีความ เกี่ยวข้องกัน สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าภาพความสำเร็จทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารโรงเรียน ซึ่งผู้ศึกษา คาดหวังว่าผลการศึกษาในครั้งนี้ จะทำให้ได้รับองค์ความรู้กว้างขวางขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ได้แนวทางการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการบริหารสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**