คุณลักษณะผู้นำที่สามารถนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

วันวิสา แก้วไทรคต

Abstract


คุณลักษณะผู้นำเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้นำสามารถบริหารองค์กรหรือสถานประกอบการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผู้นำที่ดีจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาโดยให้ผู้ร่วมงานสามารถเข้าใจและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนประสบความสำเร็จ ดังนั้นผู้นำต้องมีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกล้าเผชิญกับเหตุการณ์ การศึกษาเรื่องคุณลักษณะผู้นำในครั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะผู้นำที่ดีจะต้องมีคุณลักษณะเป็นอย่างไร และเพื่อที่จะสามารถนำความรู้ ความเข้าใจเรื่องลักษณะผู้นำเพื่อนำมาปรับใช้ในหน้าที่การงานในอนาคต ทั้งนี้จะแบ่งเรื่องที่จะศึกษาออกเป็น 4 ด้าน คือ (1) ความหมายของคุณลักษณะ (2) ความหมายของผู้นำ (3) ความหมายคุณลักษณะผู้นำ (4) ทฤษฎีคุณลักษณะผู้นำ และนำผลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์โดย ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาแล้วนำมาเขียนพรรณนาต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**