กิจกรรมละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

อารีวัลย์ บุญยัง

Abstract


บทความนี้ได้รวบรวมการศึกษาและความรู้เกี่ยวกับละครสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย แนวทางการนำกระบวนการละครสร้างสรรค์เข้ามาเพื่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบการทำกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติที่ได้ผ่านกระบวนการจัดเตรียมข้อมูลและวางแผนการทำกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี  เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถรับประโยชน์สูงสุดจากกิจกรรมแสดงละครสร้างสรรค์และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นประโยชน์กับการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น หากครูสามารถที่จะจัดประสบการณ์ในการแสดงบทสมมติของเด็กให้กลายเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ ก็นับได้ว่าครูช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วยตัวของเขาเองได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**