ละครสร้างสรรค์ : การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้

สุดารัตน์ ธานี

Abstract


บทความนี้ได้รวบรวมการศึกษาและความรู้เกี่ยวกับละครสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย ความหมายของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรค์ต่อการเรียนรู้ แนวทางการนำกระบวนการละครสร้างสรรค์เข้ามาเพื่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เป็นการปฏิบัติที่เป็นแนวเดียวกันและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ตลอดจนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**