การวางแผนพัฒนาศักยภาพนักกีฬาโดยวิธีทางนิติวิยาศาสตร์

อริสา หมอบอก, ณิช วงศ์ส่องจ้า, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


การวางแผนพัฒนาศักยภาพนักกีฬาโดยวิธีทางนิติวิยาศาสตร์ เป็นการใช้วิธีการศึกษาลายนิ้วมือที่ปรากฏของนักกีฬาที่ทำการเก็บบันทึกมาจากการคัดเลือกนักกีฬาโดยใช้วิธีจำแนกประเภทกีฬาตามการจัดประเภทกีฬาของพื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา (ศิริพร สันติวัฒนา และ ชัชชัย โกมารทัต, 2538, หน้า 161) กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาเป็นนักกีฬาจากสามประเภทคือ นักกีฬาที่มาจากกีฬาประเภทการปะทะ นักกีฬาที่มาจากกีฬาประเภทกึ่งการปะทะ และนักกีฬาที่มาจากกีฬาที่ไม่มีการปะทะ จากการศึกษาเชิงปริมาณ ได้นำการศึกษาดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับการวางแผนพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา เพื่อให้นักกีฬาประสบความสำเร็จในกีฬาประเภทนั้นๆและได้มาซึ่งเหรียญรางวัลแห่งชัยชนะ โดยนำวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์มาทำการศึกษาในเรื่องลายนิ้วมือที่ปรากฏของนักกีฬาแต่ละประเภท และใช้วิธีการทางนิติวิทยาศาสาตร์เปรียบเทียบความแตกต่างของลายนิ้วมือที่ปรากฏของนักกีฬาทั้งสามประเภท ผลสรุปจากการศึกษาข้อมูลต่างๆพบว่า กีฬาแต่ละประเภทแสดงผลบ่งชี้ลายนิ้วมือที่ปรากฏแตกต่างกัน ลายนิ้วมือของนักกีฬาทั้งสามประเภทที่ใช้เป็นตัวอย่างของการศึกษาแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของผลการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**