ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สมยศ งิ้วลาย, บรรดิษฐ พระประทานพร

Abstract


ความพึ่งพอใจในการให้บริการเป็นพื้นฐานในการทำงานอย่างมีความสุข และจะทำให้พนักงานในองค์กรมีความผูกพันต่อองค์กร งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรอบแนวคิด ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเก็บข้อมูลจากบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 280 คน โดยการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัจจัยความพึงพอใจประกอบด้วย 1) ทฤษฎีความพึงพอใจ 2) ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ เพศ และระดับการศึกษาผลการศึกษานี้จะนำไปต่อยอดงานวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และนำไปแนะนำต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**