การสำรวจตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอาชญากรรมไซเบอร์ของ ผู้ใช้โซเชียลมีเดียในประเทศไทย

วงศ์ยศ เกิดศรี, กิตติคุณ มีทองจันทร์, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสำรวจตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอาชญากรรมทางไซเบอร์ของผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียในประเทศไทย โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างในการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 5 คน และผู้ใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียทั่วไปอีกจำนวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอาชญากรรมทางไซเบอร์ของผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียในประเทศไทยประกอบไปด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) พฤติกรรมบนโซเชียลมีเดีย 3) การตระหนักถึงความมั่นคงทางไซเบอร์ 4) ความรู้ความเข้าใจในอาชญากรรมไซเบอร์ และ 5) ประสบการณ์การถูกคุกคามทางไซเบอร์

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**