ความคาดหวังการจัดการของกลุ่มกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเมื่อเกิดการกระทำความผิดทางสื่อออนไลน์

รุจิราภรณ์ ยุกตานนท์, กิตติคุณ มีทองจันทร์, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและสำรวจความรู้ความเข้าใจของกลุ่มการจัดการของกลุ่มกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโลโลยีเมื่อเกิดการกระทำความผิดทางสื่อออนไลน์ต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของนักนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยคือ กลุ่มนักอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ ตามเวลาที่สะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมคำนวณทางสถิติ SPSS Statistics

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**