การดำเนินคดีอาญา และการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้ป่วยทางจิต

ไพจิตรา ถาวร, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


การเข้ารับการรักษาสุขภาพจิตใจของผู้ที่มีอาการผิดปกติมีเพิ่มมากขึ้นทุกปี นั่นหมายถึงผู้ป่วย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชจึงสามารถเข้าถึงบริการได้  แต่หากมองอีกนัยหนึ่งก็เป็นไปได้ว่าเกิดจากโรคทางจิตเวชที่เพิ่มขึ้น เมื่อมองไปถึงปัญหาของการเกิดเหตุอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆในสังคม ที่มีบางกรณีมาจากการก่อเหตุของผู้มีอาการป่วยทางจิต กฎหมายจึงได้วางหลักในการดำเนินคดีทางอาญากับผู้ป่วยทางจิต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65

แต่ถึงอย่างไร ประชาชนมองว่าผู้ป่วยจิตเวชไม่ควรอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เนื่องจากความไม่มั่นใจว่าผู้ป่วยทางจิตจะกระทำความผิดโดยไม่รู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน  แม้ว่าผู้ป่วยจะได้รับโทษตามกฎหมาย หรือได้รับการบำบัดแล้ว แต่ก็ไม่ได้ทำให้ประชาชนวางใจได้ว่าตนเองและครอบครัวจะปลอดภัย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**