การคาดคะเนความสูงจากการก้าวเดินเพื่อใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยโปรแกรม WinFDM-T

ปารณัท วิทยรุ่งโรจน์, ณรงค์ สังวาระนที, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


การเดินเป็นพฤติกรรมปกติของมนุษย์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการก้าวเดินไม่น้อยที่ทิ้งร่องรอยที่เรียกว่ารอยเท้าไว้ในที่เกิดเหตุ รอยเท้าจึงเป็นอีกหลักฐานสำคัญที่มักปรากฎอยู่ในที่เกิดเหตุ ซึ่งนับเป็นหลักฐานสำคัญในการสืบสวนสอบสวนและสรีระของมนุษย์เกี่ยวพันเชื่อมโยงกัน ทั้งกระดูก และกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวของมนุษย์ ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การเดินน่าจะมีความสัมพันธ์กับความสูงของมนุษย์จึงทำการวิจัยนี้ขึ้น การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการก้าวเดินกับความสูงของบุคคลและสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ในการประมาณการความสูงของบุคคลจากระบบการก้าวเดิน  โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี ให้อาสาสมัครเดินบนเครื่อง Zebris WinFDM-T และวิเคราะห์การเดินด้วย โปรแกรม WinFDM-T โดยวิเคราะห์จากข้อมูล Stride length ของอาสาสมัคร วิเคราะห์ผลและสร้างสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อประมาณความสูงจากระยะการก้าวเดิน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**