แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานพลังงานจังหวัด

นาตยา สิงหาด, อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน, ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์

Abstract


งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสำนักงานพลังงานจังหวัด และแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานพลังงานจังหวัด โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการสังกัดสำนักงานพลังงานจังหวัด จำนวน 188 คน ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test   F-test และ Multiple Regression Analysis

ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมฤทธิ์ผลการทำงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะการทำงาน ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่งาน ข้าราชการสำนักงานพลังงานจังหวัดมีระดับแรงจูงใจโดยภาพรวมอยู่ระดับมาก ส่วนด้านสภาพการทำงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านเงินเดือน ข้าราชการสำนักงานพลังงานจังหวัดมีระดับแรงจูงใจโดยภาพรวมอยู่ระดับปาน และเมื่อพิจารณาผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่ ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่งาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร ด้านความสัมฤทธิ์ผลการทำงาน ด้านความก้าวหน้าในการทำงาน ด้านลักษณะการทำงาน ด้านเงินเดือน และด้านสภาพการทำงาน มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานทั่วไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านความสัมฤทธิ์ผลการทำงาน ด้านความก้าวหน้าในการทำงาน ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่งาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร ด้านลักษณะการทำงาน ด้านเงินเดือน ด้านสภาพการทำงาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านงานส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 เช่นเดียวกัน ส่วนงานอำนวยการและแผนพลังงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ด้านความก้าวหน้าในการทำงาน ด้านความสัมฤทธิ์ผลการทำงาน ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านลักษณะการทำงาน ด้านสภาพการทำงาน และเงินเดือน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**