ความสำคัญของการตรวจรอยเท้าในสถานที่เกิดเหตุ

ธีรสมร หนูมา, ณรงค์ สังวาระนที, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความสำคัญของการตรวจรอยเท้าในสถานที่เกิดเหตุและการนำการตรวจรอยเท้าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานด้านอื่นๆ โดยเป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจากการศึกษาได้ผลว่าการตรวจรอยเท้ามีความสำคัญต่อการตรวจสถานที่เกิดเหตุดังนี้ รอยเท้าสามารถระบุลักษณะรูปพรรณสัณฐาน โดยสามารถประมาณส่วนสูงจากความยาวฝ่าเท้าและระยะห่างระหว่างฝ่าเท้า ประมาณน้ำหนักจากขนาดของฝ่าเท้า คาดคะเนเพศจากขนาดเท้า และสามารถระบุรสนิยมของคนร้ายได้เบื้องต้น สามารถระบุได้ว่าคนร้ายเคลื่อนที่แบบใดในสถานที่เกิดเหตุ สามารถสันนิษฐานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในระหว่างที่คนร้ายลงมือกระทำผิด สามารถทราบถึงเส้นทางที่คนร้ายใช้เข้าออกสถานที่เกิดเหตุและพาไปสู่รอยเท้าอีกชุดหนึ่งได้ และสามารถระบุได้ว่าคนร้ายมาจากที่ใด หรือเคยไปสถานที่ใดมาก่อนจึงสามารถนำการตรวจรอยเท้าในสถานที่เกิดเหตุไปประยุกต์ใช้ในการสืบสวนและการเก็บวัตถุพยานทางนิติสัตวเวชได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**