คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

กนกอร อุ่นสถานนท์

Abstract


ผู้บริหารสถานศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นผู้ที่กำหนดทิศทาง  แนวทางในการผลิตประชากรให้มีคุณภาพ  ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีคุณลักษณะที่จะนำพาให้สถานศึกษามุ่งไปสู่ความสำเร็จก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วย  การเป็นนักคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์  การเป็นนักสื่อสาร  การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  การคิดบวก  การเชื่อมั่นในตนเอง  การมุ่งมั่นพากเพียร  เป็นนักประกอบการและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี นักสร้างแรงบันดาลใจ และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  นำไปสู่การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ด้วยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  การใช้เทคโนโลยีเข้าถึงองค์ความรู้  และการสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ และสมรรถนะ  เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**