ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการให้บริการ พฤติกรรมการใช้บริการ และความตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของนวดแผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร

วราพงษ์ ท่าขนุน

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้บริการนวดแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการนวดแผนไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงเสนอแนะแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการดำเนินธุรกิจนวดแผนไทยหรือผู้ต้องการ เข้าสู่ธุรกิจนวดแผนไทย ผู้ศึกษาทำการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างโดยใช้จำนวนตัวอย่างที่คำนวณได้จากนั้นแจกแบบสอบถามให้กับผู้ใช้บริการร้านนวดแผนไทย ตามที่ได้กำหนด จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย สถิติที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ทั้งนี้ได้ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ Pearson การวิเคราะห์ค่า t และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวในการทดสอบสมมติฐาน

ผลการศึกษาพบว่าลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการใช้บริการนวดแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้านคุณภาพการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวดด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านกายภาพ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28, 4.25, 4.24, 4.22, 4.22, 4.23 และ 4.22 


Keywords


ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการให้บริการ, พฤติกรรมการใช้บริการ

Full Text:

Untitled

References


กัลยา วานิชย์บัญชา. (2546). การวิเคราะห์สถิติ ขั้นสูงด้วย SPSS for Windows (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2544). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: เทพเนรมิตการพิมพ์.

ฐปนลักษณ์ อินชวนจิ๋ว. (2554). ความรู้สึกเป็นสุข และแรงจูงใจในการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมอาชีวศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ. พฤติกรรมองค์กร (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช จํากัด.

Yamane, Taro. (1967). Statistics: An Introductory Analysis. New York: Harper & Row.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ยินดีรับบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง