คุณภาพการให้บริการอุปกรณ์กีฬา ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ณัฐกานต์ จำปาแดง

Abstract


การศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการอุปกรณ์กีฬาของ การกีฬาแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการอุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย และศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการอุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย  ศึกษาจากเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬาที่ใช้บริการอุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 135 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test One-Way ANOVA และ Regression Analysisจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี้

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 135 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 26-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประเภทกีฬาทีม/สนาม ประเภทการใช้บริการเป็นยืมอุปกรณ์กีฬาและความถี่ในการใช้บริการส่วนใหญ่น้อยกว่า 3 ครั้ง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการอุปกรณ์กีฬา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีรายละเอียดดังนี้ ด้านความมั่นใจได้ ด้านความน่าเชื่อถือได้  ด้านความเข้าถึงจิตใจผู้อื่น ด้านความสามารถที่สัมผัสได้ อยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจในการให้บริการอุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านความสามารถที่สัมผัสได้ ได้แก่ เรื่องความพร้อมของอุปกรณ์ที่ให้บริการ ความสะดวกในการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาและ ด้านความเข้าถึงจิตใจผู้อื่น ได้แก่ เรื่องการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ดี น่าประทับใจ  มีสัมพันธ์กันมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการอุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญที่ ระดับ 0.05


Keywords


คุณภาพการให้บริการอุปกรณ์กีฬา

Full Text:

Untitled

References


ชัชวาล แก้วอุดร. (2553). คุณภาพการให้บริการของพนักงานขายที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

ประภัสศร อินทร์ขาว. (2555). คุณภาพการให้บริการงานส่วนการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

พีรศักดิ์ วิลัยรัตน์. (2551). การกีฬา ความสำคัญของกีฬา. [ออนไลน์]. จาก http://www.pantown.com/group.php?display=content&id=36749&name=content84&area=3.

มาลัย ศราทธนานนท์. (2557). คุณภาพการให้บริการของอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทั่วไป, มหาวิทยาลัยบูรพา.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ยินดีรับบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง