ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพปฏิบัติงานคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดอุดรธานี

กุสุมา ด้วงทา

Abstract


[1]การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการในปฏิบัติงานคลังองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอุดรธานี  2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการในปฏิบัติงานคลังองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอุดรธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล การวิจัยเป็นวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานจ้างและพนักงานส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานสังกัดกองคลัง ในองค์การบริหารส่วนตำบลภายในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 205 ราย การวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยอย่างง่าย

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อย 62.0  อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อย 62.4 ระดับการศึกษา อยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อย 60.0 สถานภาพการทำงาน เป็นพนักงานส่วนตำบล คิดเป็นร้อย 51.7 เงินเดือนที่รับ 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อย 58.0 และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ในช่วงอายุ 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อย 57.0 ปัจจัยในการปฏิบัติงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ความสำเร็จในการทำงาน รองลงมาคือ วิธีปกครองของผู้บังคับบัญชา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สภาพการทำงาน ตามลำดับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมมากที่สุด ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน รองลงมาคือ ด้านเวลา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านปริมาณงาน  ตามลำดับ

 

Keywords


ปัจจัย, ประสิทธิภาพ, การปฏิบัติงานคลัง

Full Text:

Untitled

References


กชกร เอ็นดูราษฎร์. (2547). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน บริษัท โกรเฮ สยาม จำกัด. การค้นคว้าอิสระมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.

ชวนชื่น วุฒิสมบูรณ์. (2547). การสำรวจความเห็นของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง กรณีศึกษาเทศบาลในจังหวัดระยอง. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.

พระมหาจันเติม มะเดื่อ. (2546). ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร. การศึกษาค้นคว้าอิสระมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

พุทธิชาต เอกฉันท์. (2538). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภาตำบล. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต พัฒนาสังคม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี. (2557). รายงานจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี เดือน กันยายน 2557. อุดรธานี: สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี.

สุรพงษ์ เหมือนเผ่าพงษ์. (2540). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนในสถานีตำรวจ สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ยินดีรับบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง