ความคิดเห็นของแฟนคลับที่มีต่อการตัดสินใจเข้าชมการแข่งขันของสโมสรฟุตบอลนครปฐม ยูไนเต็ด

ยุทธภัณฑ์ พันธ์สิงสอน, ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของแฟนคลับที่มีต่อการตัดสินใจเข้าชม
การแข่งขันของสโมสรฟุตบอลนครปฐม ยูไนเต็ด กลุ่มตัวอย่างคือ แฟนคลับสโมสรนครปฐม ยูไนเต็ด
จำนวน 320 คน จากการคำนวณสูตรของยามาเน่และสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
คือ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.87 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นความจงรักภักดีของแฟนคลับที่มีต่อการตัดสินใจเข้าชม
การแข่งขันของสโมสรฟุตบอลนครปฐม ยูไนเต็ด ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งทุกด้าน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการแสดงตัวมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านคำบอกเล่า และ
ด้านความหนักแน่นในสิ่งที่ชอบ ตามลำดับ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.