ผลการใช้เปลือกสับปะรดเสริมด้วยฟางข้าว และแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีต่อค่าการย่อยได้ นิเวศน์ในกระเพาะหมัก และสมรรถภาพการผลิตของโคนม

สุกัญยา อินทร์นารี, สุนทร วิทยาคุณ, วรวุธ ชัยเนตร

Abstract


การศึกษาผลของการใช้เปลือกสับปะรดเสริมด้วยฟางข้าว และแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีต่อค่าการย่อยได้ นิเวศน์ในกระเพาะหมัก และสมรรถภาพการผลิตของโคนม ใช้โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชียนเพศเมีย ระดับสายเลือด 75-100 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 3 ตัว ใช้แผนการทดลองแบบ 3x3 Latin square ทรีทเมนต์ที่ศึกษา คือ T1) การใช้เปลือกสับปะรด 70 เปอร์เซ็นต์ อาหารข้น 30 เปอร์เซ็นต์ T2) การใช้เปลือกสับปะรด 50 เปอร์เซ็นต์ อาหารข้น 30 เปอร์เซ็นต์ และฟางข้าว 20 เปอร์เซ็นต์ และ T3) การใช้เปลือกสับปะรดผสมรำละเอียด (สัดส่วน 3 : 1) 70 เปอร์เซ็นต์ อาหารข้น 30 เปอร์เซ็นต์ และเสริมด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต 1.2 เปอร์เซ็นต์ของอาหารข้น ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของอาหาร ความเป็นกรด ด่าง จำนวนประชากรจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน ผลผลิตน้ำนม และส่วนประกอบของนม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) การเสริมฟางข้าวเมื่อใช้เปลือกสับปะรดเป็นอาหารหยาบหลักมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณการกินได้ของโปรตีนและไขมันอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) การเลี้ยงโครีดนมด้วยเปลือกสับปะรด ควรพิจารณาเสริมฟางข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.