การศึกษาความต้องการสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ปกเกศ ชนะโยธา

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความต้องการสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำแนกตามสาขาวิชาที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา คศ 1100401 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 394 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีการของฟิชเชอร์ (LSD)

          ผลการศึกษาพบว่า

          1. สภาพปัจจุบันของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะความรู้พื้นฐาน และด้านการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาทางการศึกษาและวิชาชีพ ส่วนความต้องการสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาทางการศึกษาและวิชาชีพ และด้านทักษะความรู้พื้นฐาน

          2. การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความต้องการสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อจำแนกตามสาขาวิชา ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.