การจัดเรียงสายป้อนเพื่อลดค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายโดยวิธีกลุ่มอนุภาคแบบไบนารี่ที่เหมาะสม

ธวัชชัย ธุลีรัตน์

Abstract


        บทความนี้เน้นไปที่การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้า การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายสามารถปรับปรุงได้โดยใช้การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าซึ่งสามารถกระทำได้โดยการปิดสวิตช์แบบปกติเปิดและการเปิดสวิตช์แบบปกติปิด อย่างไรก็ตาม การหารูปแบบการจ่ายไฟฟ้าที่ดีนันไม่สามารถกระทำได้อย่างโดยตรงเนืองจากจำนวนสถานะของสวิตช์ทีจะต้องนำมาพิจารณามีจำนวนมากนอกเหนือจากนีแล้ว การจ่ายไฟฟ้าบางรูปแบบไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากมีลักษณะเป็นระบบแยกโดดหรือไม่เป็นระบบการจ่ายไฟฟ้าแบบเรเดียล การหาค่าทีเหมาะสมโดยใช้กลุ่มอนุภาคแบบไบนารีได้ถูกนำมาใช้เป็นเครืองมือทีมีประสิทธิภาพสำหรับการตัดสินใจปิดเปิดสวิตช์ในระบบ เทคนิคดังกล่าวเลียนแบการเคลือนทีของฝูงนกหรือฝูงปลาโดยอาศัยการแลกเปลียนประสบการณ์และข้อมูลการสือสารทีแลกเปลียนกัน เพื่อที่จะค้นหาผลเฉลยเหมาะที่สุดในปริภูมิการค้นหา อัลกอริทึมที่พัฒนาขึ้นได้ทดสอบกับระบบจำหน่าย 69 บัสซึงประกอบด้วย 7 สายป้อนและ 69 จุดโหลด ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่นำเสนอนันสามารถให้คำตอบที่ใกล้เคียงกับค่าที่เหมาะสมหรือเป็นค่าที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการในระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ยังคงมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเงื่อนไขบังคับของการดำเนินงานของระบบ


Keywords


การจัดเรียงสายป้อน, การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสีย, ขั้นตอนวิธีกลุ่มอนุภาคแบบไบนารี่

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.