สภาพและแนวทางการพัฒนาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

รุ่งณภา สุภาพรม, วินิรณี ทัศนะเทพ, ศรีเพ็ญ พลเดช

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1)  เพื่อศึกษาสภาพการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  3  ตามความคิดเห็นของครู  2)  เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  3  ตามความคิดเห็นของครู  จำแนกตามประสบการณ์ทำงานและขนาดของสถานศึกษา  และ  3)  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  3  โดยวิธีการดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2  ระยะ  ได้แก่  ระยะที่  1  เพื่อศึกษาสภาพการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  3  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  3  จำนวน  327 คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test (Independent Samples)  ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way  ANOVA)  ระยะที่  2  แนวทางการพัฒนาการใช้หลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  3  ข้อมูลได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  จำนวน  5  คน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า  1) การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  3  ตามความคิดเห็นของครูในภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน  2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  3 จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน  โดยรวมและรายด้ายไม่แตกต่างกัน  3) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 3 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา  โดยรวมไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  หลักประสิทธิผลและหลักประสิทธิภาพ  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน  4) แนวทางการพัฒนาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  พบว่า  แนวทางในการพัฒนา  1) หลักประสิทธิผล  ผู้บริหารสนับสนุนในส่วนต่าง ๆ ในทุก ๆ ด้าน  ให้สามารถปฏิบัติงานตามแผน  และให้มีการกำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และการรายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  2) หลักประสิทธิภาพ  ผู้บริหารควรบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือมาใช้บริหารจัดการ  รับฟังความคิดเห็นและนำไปใช้ปรับปรุงกิจกรรมหรือโครงการ  เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 3) หลักการตอบสนอง  ควรประชาสัมพันธ์การดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่น ๆ  เช่น Facebook Twitter Instagram Live Chat  และมีการขยายจำนวนเครือข่ายไปในวงกว้าง  เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด  เพื่อตอบสนองความต้องการของครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**