ภาพลักษณ์วิชาชีพพยาบาล : การพัฒนาภาพลักษณ์วิชาชีพสำหรับผู้เรียนคาดหวัง

กุลพิชฌาย์ เวชรัชต์พิมล, ละเอียด แจ่มจันทร์

Abstract


วิชาชีพการพยาบาลได้พัฒนายาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษในประเทศไทย ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาพยาบาล 98 แห่ง ผลิตพยาบาลวิชาชีพจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในระบบรับเข้ามหาวิทยาลัย สาขาพยาบาลศาสตร์เป็นสาขายอดนิยมใน 10 อันดับแรก จากยอดรวมผู้สมัครรวมมาอย่างต่อเนื่อง  ผู้เรียนคาดหวังคือ ผู้สนใจจะเรียนพยาบาลที่ยังไม่เขียนใบสมัคร การตัดสินใจเลือกสถาบันเป็นพหุปัจจัย โดยแรงจูงใจตั้งต้นในการเรียนพยาบาลอันดับแรกคือทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล การเสนอภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาลในทางบวก ด้วยการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์วิชาชีพสำหรับผู้เรียนคาดหวัง เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการตัดสินใจ บทความนี้มีเป้าหมายเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาล  และการพัฒนาภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาลสำหรับผู้เรียนคาดหวัง จากแนวคิด 6 ด้าน  คือ 1) ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ  2) รักษาภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ 3) เผยแพร่เรื่องราวของพยาบาลผ่านสื่อ 4) เป็นผู้นำในชุมชน 5) ออกเสียงแสดงความเห็นในวิชาชีพและรักษาสิทธิผู้ป่วย 6) สร้างความแตกต่าง  โดยการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับองค์การพยาบาล ในการจัดการสารสนเทศในวิชาชีพการพยาบาลตามสภาพจริง เพื่อเสนอภาพลักษณ์ทางบวกและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ สำหรับผู้ตั้งใจเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลในอนาคต บทความนี้คาดหมายว่าเป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ในวางแผนรับนักศึกษาที่ตั้งใจเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลในอนาคตและองค์การพยาบาลในฐานะผู้ใช้บัณฑิต


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**