สำรวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มดำน้ำ ในเขตพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เชฎฐ์ รัตนพิเชฎฐชัย, วีระ วีระโสภณ

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว กลุ่มดำน้ำ ในเขตพื้นที่ในเขตพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว กลุ่มดำน้ำ ในเขตพื้นที่ในเขตพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 200 ชุด ได้ดังนี้ เพศ พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มดำน้ำ ในเขตพื้นที่ในเขตพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 ถึง 40 ปีมากที่สุด รองลงมามีอายุ 21 ถึง 30 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาที่ระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนหรืออาชีพธุรกิจส่วนตัว มีสถานภาพโสดและมีรายได้ 30,001 – 45,000 บาทมากที่สุด ส่วนใหญ่เดินทาง 1-3 ครั้งต่อเดือน เดินทางมาดำน้ำเป็นครั้งแรก เคยใช้บริการกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี มากกว่า 3 ครั้ง และจองผ่านบริษัททัวร์มากที่สุดและมักจะเดินทางกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางส่วนใหญ่ใช้รถเช่า แหล่งข้อมูลที่ทําให้ทราบถึงการดำน้ำ ได้แก่ โซเชียลเน็ตเวิร์ค และส่วนใหญ่ตัดสินใจเองโดยได้รับอิทธิพลจากเพื่อน ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อคนในการใช้บริการการดำน้ำ 5,000 บาทขึ้นไป และส่วนใหญ่จะกลับมาใช้บริการอีก ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว กลุ่มดำน้ำ ในเขตพื้นที่ในเขตพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.22) โดยมีความพึงพอใจลำดับแรก คือ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (= 4.35) รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (= 4.34) ด้านกระบวนการ (= 4.28) ด้านราคา (= 4.21) ตามลำดับ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**