การพัฒนาระบบข้อมูลทางการบัญชีสำหรับกิจกรรมการซื้อ และการขาย: กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด

รุ่งฤทธิ์ สนิทปะโค, อรสา อร่ามรัตน์

Abstract


การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูลการซื้อของบริษัทกรณีศึกษา 2) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูลการขายของบริษัทกรณีศึกษา โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 20 คน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารข้อมูลทางการบัญชี รายงานทางบัญชี และแบบฟอร์มต่าง ๆ ผลการวิจัยพบว่า บริษัทกรณีศึกษายังมีระบบข้อมูลที่ไม่เหมาะสม และยังไม่มีการจัดทำเอกสารที่จำเป็น เพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดทำบัญชี ผลการวิจัยนำไปสู่แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล ดังนี้ 1) แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลการซื้อ บริษัทกรณีศึกษาควรมีการจัดทำใบขอซื้อ ใบเปรียบเทียบราคา ใบอนุมัติการขอซื้อ ใบสั่งซื้อ รายงานใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า รายงานสินค้าและวัตถุดิบ รายงานเจ้าหนี้การค้า ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ ทะเบียนคุมเช็คจ่าย รายงานการจ่ายเงิน 2) แนวทางการพัฒนา ระบบข้อมูลการขาย บริษัทกรณีศึกษาควรมีการจัดทำใบยืนยันคำสั่งซื้อ รายงานการยืนยันการสั่งซื้อ ใบพิจารณาเครดิต รายงานการจัดเตรียมสินค้า รายงานของเสีย รายงานยอดขาย ทะเบียนคุมลูกหนี้ รายงานทะเบียนคุมลูกค้า ทะเบียนคุมรับชำระหนี้ รายงานการรับเงิน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**