การจัดการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ณัฐวรา วงษ์ศรีแก้ว, ธดา สิทธิ์ธาดา

Abstract


บทความนี้นำเสนอการจัดการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาที่นำมาบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งความรู้ที่มีมากมายและกระจัดกระจายอยู่นั้นควรที่จะถูกจัดการอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ ยังสามารถถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นๆได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก และมีการนำมาบูรณาการประยุกต์ใช้กับการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาและต่อยอดการจัดการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา ดังนั้นเองวัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อศึกษาแนวทางของการจัดการความรู้ ได้แก่ ความหมายของการจัดการความรู้ กระบวนการการจัดการความรู้ โมเดลการจัดการความรู้ และศึกษาแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้  ประโยชน์ของการใช้เทคโลยีกับการจัดการความรู้ และ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**