ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของบริษัท โสภาการบัญชีและกฎหมาย จำกัด

นภาพรรณ คำคง, ภูษิตย์ วงษ์เล็ก

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของ บริษัท โสภาการบัญชีและกฎหมาย จำกัด 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของ บริษัท โสภาการบัญชีและกฎหมาย จำกัดจำแนกตามปัจจัยส่วนองค์การ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้แทนของบริษัทที่ใช้บริการกับบริษัท โสภาการบัญชีและกฎหมาย จำกัด จากกลุ่มบริษัทที่ใช้บริการทั้งหมด 132 บริษัท จำนวน 132 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67 - 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของผู้แทนของบริษัทที่ใช้บริการมีต่อคุณภาพการบริการของบริษัท โสภาการบัญชีและกฎหมาย จำกัด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการให้ความมั่นใจกับลูกค้า  รองลงมาคือด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ  ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า  ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการตอบสนองลูกค้า  2) ผู้แทนของบริษัทที่ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนองค์การต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของ บริษัท โสภาการบัญชีและกฎหมาย จำกัด ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**