ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าพระเครื่องในศูนย์พระเครื่อง SC Plaza สายใต้ใหม่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สุรเดช ว่องเจริญพร, ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเช่าพระเครื่องในศูนย์พระเครื่อง SC Plaza สายใต้ใหม่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ คือ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน สถิติทดสอบร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย สถิติทดสอบ t – test ,F – test และ LSD

          ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเช่าพระเครื่องในศูนย์พระเครื่อง SC Plaza สายใต้ใหม่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ ต่างกัน มีพฤติกรรมการเช่าพระเครื่อง ด้านงบประมาณในการเช่าพระเครื่องต่อครั้ง และจำนวนในการเช่าพระเครื่องต่อเดือนแตกต่างกัน   ส่วนอายุ ต่างกันมีพฤติกรรมการเช่าพระเครื่อง ด้านงบประมาณในการเช่าพระเครื่องต่อครั้ง และความถี่ในการเช่าพระเครื่องแตกต่างกัน ส่วนการศึกษาและอาชีพที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการเช่าพระเครื่อง ด้านงบประมาณในการเช่าพระเครื่องต่อครั้ง แตกต่างกัน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีพฤติกรรมการเช่าพระเครื่อง ด้านงบประมาณในการเช่าพระเครื่องต่อครั้ง ความถี่ในการเช่าพระเครื่อง และจำนวนในการเช่าพระเครื่องต่อเดือนแตกต่างกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**