การศึกษาอิทธิพลของสื่อต่าง ๆ และแรงจูงใจ ปัจจัยผลักที่มีต่อความสนใจในการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์

สุพรรษา เทียมประสิทธิ์

Abstract


จากการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีความอุดมสมบูรณ์มากมายกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ  ทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติซึ่งสามารถสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวในเรื่องความสวยงามและความเป็นธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีของคนในชุมชนและท้องถิ่น  ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศที่ส่งผลให้ประเทศไทยได้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายและยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย  สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างมาก  ทำให้การท่องเที่ยวของไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลำดับ  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของการรับรู้ผ่านสื่อ แรงจูงใจด้านปัจจัยผลัก และอิทธิพล ความตั้งใจที่จะไปท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อื่นของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ผลการวิจัยพบว่า จากจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี นอกจากนั้นการเดินทางมาท่องเที่ยวมาเป็นครั้งที่ 2 โดยส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวกับเพื่อน สำหรับการวิเคราะห์ความสำคัญของสื่อ พบว่า สุริโยทัย / นเรศวร มากที่สุด รองลงมาคือ จากละครเรื่องบางระจัน มากที่สุด  จากละครเรื่องขุนศึก จากละครเรื่องบุปเพสันนิวาส จากละครเรื่องสายโลหิต จากละครเรื่องดาวเคียงเดือน ตามลำดับ ในส่วนของด้านการประชาสัมพันธ์ มีระดับความสำคัญดังนี้ จากคอลัมน์ต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์ มากที่สุด รองลงมาคือ สปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ ตามลำดับ สำหรับด้านบอกเล่าปากต่อปาก โดยมีระดับความสำคัญดังนี้ จากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในโรงเรียน มากที่สุด รองลงมาคือ คำบอกเล่าเพื่อนหรือญาติมิตร ตามลำดับ สุดท้ายด้านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีระดับความสำคัญดังนี้  เมืองโบราณ มากที่สุด รองลงมาคือ การเผยแพร่ของบุคคลอื่นในสังคมออนไลน์ เช่น facebook การอ่านหนังสือนิตยสารอิงประวัติศาสตร์ ตามลำดับ

          สำหรับการวิเคราะห์อิทธิพล ของแรงจูงใจปัจจัยผลักที่มีต่อความตั้งใจที่จะไปท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อื่น  พบว่า แรงจูงใจด้านเห็นสิ่งแปลกใหม่  ด้านเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ด้านเห็นสถานที่กล่าวถึงในภาพยนตร์  ด้านพักผ่อยหย่อนใจ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะไปท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อื่น  ในส่วนของการวิเคราะห์อิทธิพลระดับความสำคัญของสื่อที่มีต่อความตั้งใจที่จะไปท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อื่น  พบว่าปัจจัยรับรู้ผ่านสื่อทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านรู้จากภาพยนตร์ต่าง ๆ ด้านรู้จากการประชาสัมพันธ์ขององค์กรการท่องเที่ยว ด้านรู้จากบอกเล่าปากต่อปาก  ด้านรู้จากสื่อสังคมออนไลน์  มีอิทธิพลต่อความตั้งในที่จะไปท่อเที่ยวประวัติสาสตร์อื่น ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**