การบริหารสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางการศึกษา

วาสินี จีนดี

Abstract


การบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพย่อมอยู่คู่กลยุทธ์ปรับปรุงการบริหาร บริหารให้เกิดประสิทธิผลซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขั้นนั้น มี 8 ประการ ได้แก่ 1) การกำหนดเป้าหมาย (Target setting) 2) การเพิ่มเวลาเรียน (Increasing learning time) 3) การสนับสนุนเพิ่มให้กับนักเรียน (Additional support for pupils) 4) การเปลี่ยนแปลงการจัดองค์ประกอบของชั้นเรียน (Changes to classroom organization) 5) การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอน (Changes to teaching and learning 6) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Use of  ICT) 7) การปรับปรุงแนวปฏิบัติของการให้การบ้าน (Improved use of homework) 8) การทำให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโรงเรียนมากขึ้น (Greater parental involvement)โดยเลือกกลยุทธ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเทคโนโลยีและสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Use of ICT) กลยุทธ์การปรับปรุงแนวปฏิบัติการใช้การบ้าน (Improved use of homework) และกลยุทธ์การทำให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโรงเรียนมากขึ้น (Greater parental involvement) ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Use of  ICT)
  2. กลยุทธ์การปรับปรุงแนวปฏิบัติการให้การบ้าน
  3. กลยุทธ์การทำให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโรงเรียนมากขึ้น
บทความนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้สู่ความสำเร็จจากการใช้กลยุทธ์ที่กล่าวมาข้างต้น โดยเลือกเฉพาะกลยุทธ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับสายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Use of ICT) กลยุทธ์การปรับปรุงแนวปฏิบัติการใช้การบ้าน (Improved use of homework) และกลยุทธ์การทำให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโรงเรียนมากขึ้น (Greater parental involvement)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**