การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงานและกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

พรพิศ งามพงษ์

Abstract


การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงานและกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว มีการทดลองก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pre-test Post-test Design) มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงานและกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่เน้นภาระงานและกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 4) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงานและกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่เน้นภาระงานและกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียน โดยวิธีการสอนการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-dependent) ที่ระดับนัยสำคัญ .05

ผลการศึกษา พบว่า

1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่เน้นภาระงานและกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียน โดยวิธีการสอนการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามีค่า E1/E2 เท่ากับ 92.86/83.04 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่เน้นภาระงานและกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียน โดยวิธีการสอนการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามีค่าเท่ากับ 0.6806 หรือคิดเป็นร้อยละ 68.06

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่เน้นภาระงานและกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียน โดยวิธีการสอนการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษเมื่อผ่านการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่เน้นภาระงานและกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียน โดยวิธีการสอนการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในภาพรวมและรายประเด็นทุกประเด็นในระดับดี

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**