ผู้นำสายพันธ์ใหม่ในยุค 4.0

ขวัญกมล สายเส็น

Abstract


เศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์ องค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องพัฒนาให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบันทั้งเทคโนโลยีและทางสังคมเพื่อความอยู่รอด และสามารถสร้างความยั่งยืนในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน รัฐบาลพยายามผลักดันเศรษฐกิจประเทศด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการให้บริการมูลค่าสูง คนงานที่ใช้ทักษะน้อยจำเป็นต้องปรับตัวไปสู่การทำงานที่ต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะขั้นสูงขึ้น ประสิทธิผลขององค์กรจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้นำในองค์กรที่จะสามารถใช้เทคนิคการดำเนินงาน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ สร้างสรรค์จากภายนอกเรียนรู้จากสถานการณ์ และประสบการณ์เพื่อการพัฒนาองค์กร ผู้นําในศตวรรษที่ 21 กับการเปลี่ยนผ่าน เป็นภารกิจการนําพาบุคลากรในองค์กร เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งสู่การเป็น “ผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์กรอันยิ่งใหญ่” ผู้นําที่จะประสบความสําเร็จจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนา ตระหนักรู้ในหน้าที่ และความรับผิดชอบ ความเสมอภาค คุณธรรมและความรู้ที่สามารถบูรณาการเพื่อนําไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมายอันเป็นคุณสมบัติสําคัญที่ต้องคํานึงถึงและเกิดการมี “วัฒนธรรมาภิบาล” ของแบบอย่างที่ดีและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแห่งตน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**