กิจกรรมละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนต่างชาติ

ปรียา ยิ้มหยอก

Abstract


กิจกรรมละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนต่างชาติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนต่างชาติ กิจกรรมละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนต่างชาติ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนต่างชาติโรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนต่างชาติ และแบบประเมินทักษะก่อนเรียนและหลังเรียน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**