การยกระดับมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศ

อุทัยรัตน์ พิบูลสวัสดิ์

Abstract


การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานับว่าเป็นความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งหากประเทศไทยต้องการจะก้าวไปสู่การเป็นสังคมที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันและประชาชนสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อบรรลุศักยภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติได้นั้น(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2557) ผู้เรียนทุกคนควรได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นเลิศซึ่งต้องอาศัยการพัฒนาของระบบการศึกษาไปสู่การเป็นระบบการศึกษาที่มีศักยภาพสูง(Hight-Performing Education System) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเมื่อเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาคือการที่สถาบันการศึกษามีคุณภาพดี เป็นแหล่งเรียนรู้รอบด้าน สิ่งเหล่านี้จะต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคนเก่งดีมีใจรักในวิชาชีพครูทุ่มเทพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**