แนวคิดทางการศึกษาและพัฒนาด้านการตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์กับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในประเทศไทย

อิสราพร นรินทร์, ณรงค์ กุลนิเทศ, ณิช วงศ์ส่องจ้า

Abstract


กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงของธุรกรรมที่อาจเชื่อมโยงไปสู่การก่อให้เกิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบของการฟอกเงิน ซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบการเกิดอาชญากรรมที่นับมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการเกิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ ในรูปแบบใหม่ในสังคม ดังนั้น กระบวนการเรียนรู้โดยอาศัยหลักของนิติวิทยาศาสตร์ นับว่ามีความสำคัญยิ่งในการนำมาประยุกต์กับการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆ ที่ต้องอาศัยการสอบสวนสืบสวนของเจ้าพนักงานที่ต้องมีทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญในความผิดมูลฐานของคดีฟอกเงิน และประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผล ตลอดจนการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามหลักสากล

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**