แนวคิดในการลดระยะเวลาการเตรียมชิ้นเนื้อด้วยน้ำยาเคมีเพื่อการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา

อภิสิทธิ์ บุญทรง, ยุทธนา สุดเจริญ, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


การตรวจด้านพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อเยื่อที่ได้จากผู้เสียชีวิต    จากการตายผิดธรรมชาติ นำไปสู่การชันสูตรศพนั้น จะต้องนำมาผ่านกระบวนการด้านพยาธิวิทยา มีหลักปฏิบัติดังนี้คือ การเตรียมชิ้นเนื้อเพื่อการตรวจ, การเตรียมชิ้นเนื้อด้วยน้ำยาเคมี, การทำบล็อกชิ้น, การตัดบล็อกชิ้นเนื้อ, การย้อมชิ้นเนื้อ จากนั้นนำไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงหรือเครื่องสแกนสไลด์ชิ้นเนื้ออัตโนมัติ เพื่อที่จะศึกษาพยาธิสภาพของโรคและการวินิจฉัยและสรุปสาเหตุการเสียชีวิต

          ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดด้านการชันสูตรศพ แนวคิดด้านการปฏิบัติงานด้านพยาธิวิทยาในงานด้านพยาธิวิทยา แนวคิดด้านปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการซึมแทรกของน้ำยาเคมีต่างๆ ในการเตรียมชิ้นเนื้อ และแนวคิดการเตรียมชิ้นเนื้อด้วยเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ ซึ่งการเตรียมชิ้นเนื้อมีขั้นตอนและระยะเวลาที่นาน แต่หากสามารถที่จะลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้สั้นลง จะช่วยให้การวินิจฉัยและสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้รวดเร็วขึ้น วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ ลดระยะเวลาการเตรียม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**