การจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาในศตวรรษที่ 21

พีรดา เชื้อผู้ดี

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการจัดการเรียนรู้ตามแบบฉบับของอิสลามและการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้อธิบายถึง ความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 แนวคิดสำคัญเพื่อการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า จะต้องสร้างการศึกษาแบบองค์รวมที่ไม่แยกส่วน ที่มีความสมดุลเกิดขึ้น ในปัจจุบันมีการลดความสำคัญระหว่างสองแบบ หากแต่ชีวิตของมุสลิมต้องมีความสมดุลระหว่างโลกนี้และโลกหน้า การศึกษาที่มีความสมดุลนั้นจึงมีความสำคัญ องค์ความรู้หลายเรื่องถูกตัดตอนเมื่อมีการแยกส่วนระหว่างศาสนากับสามัญ การบูรณาการความรู้ระหว่างสองฝั่งนี้จึงมีความจำเป็น การรวมอิสลามเข้ามาในระบบการศึกษาเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมาก สร้างพื้นที่ตัวอย่างของความเป็นอิสลามในโรงเรียนให้เกิดขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**