การจัดการความรู้เพื่อองค์กรแห่งการเรียนรู้

กชนันท์ ศุขนิคม

Abstract


การจัดการความรู้เพื่อองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นบทความวิชาการที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอความสำคัญของการจัดการความรู้ภายใต้บริบทยุคปัจจุบันที่ผู้คนตกอยู่ใต้อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัล มีการแลกเปลี่ยนถ่ายโอนข้อมูลผ่านหลายช่องทางอย่างรวดเร็ว และสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นผลให้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เชิงเทคนิคในสมรรถนะหลักขององค์กรเกษียณอายุงานจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงที่ความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) ที่สำคัญเกิดการสูญหายไป องค์กรจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้มีดังนี้ 1) กำหนดคุณค่าที่ต้องการ 2) ระบุความรู้ 3) แสวงหาความรู้ 4) การสร้างความรู้ 5) การจัดเก็บความรู้ 6) การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ และองค์ประกอบของการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 1) คน 2) กระบวนการ 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งนี้ การเชื่อมโยงบุคลากรในองค์กรสำคัญกว่าตัวความรู้ และความสร้างสรรค์จนกลายเป็นนวัตกรรมสำคัญที่สุด  อย่างไรก็ดี หากมีการจัดการความรู้ที่ดีสามารถตอบสนองภาพใหญ่ขององค์กร ถูกที่ ถูกเวลา และมีความเป็นพลวัตจะสามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยสามารถสร้างได้ด้วยการขจัดอุปสรรคในการแบ่งปัน ทำให้แผนการจัดการความรู้กลายเป็นจริงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสนุกกับการจัดการความรู้ และมีการให้รางวัลพร้อมทั้งการยกย่องชมเชย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**