ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้าทางบก ของบริษัท เวิลด์ ฮาท ชิปปิ้ง แอน ทราน สปอร์ต จำกัด

พรเจริญ แรงฤทธิ์

Abstract


การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้าทางบกของ บริษัท เวิลด์ ฮาท ชิปปิ้ง แอน ทราน สปอร์ต จำกัด เพื่อศึกษาปัจจัยและความพึงพอใจในการให้บริการของบริษัท เวิลด์ ฮาท ชิปปิ้ง แอน ทราน สปอร์ต จำกัด เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จากกลุ่มผู้ที่มาใช้บริการขนส่งสินค้าทางบกจำนวน 134 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานแบบ t- test และ One-Way ANOVA และ Regression Analysis

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ 21-30 ปี มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ตำแหน่งงานพนักงานทั่วไป และมีอายุงานต่ำกว่า 5 ปี ปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการขนส่งทางบกของบริษัท เวิลด์ ฮาท ชิปปิ้ง แอน ทราน สปอร์ต จำกัด ปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการในภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า  ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการอยู่ในระดับมากตามลำดับ  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการขนส่งสินค้าทางบกของบริษัท เวิลด์ ฮาท ชิปปิ้ง แอน ทราน สปอร์ต จำกัด ที่แตกต่างกัน ผู้ใช้บริการที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงานและประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยคุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจการให้บริการขนส่งสินค้าทางบกของบริษัท เวิลด์ ฮาท ชิปปิ้ง แอน ทราน สปอร์ต จำกัด  ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยด้าน การตอบสนองต่อลูกค้า  ด้านให้การเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการให้บริการขนส่งสินค้าทางบกของบริษัท เวิลด์ ฮาท ชิปปิ้ง แอน ทราน สปอร์ต จำกัด ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05


 


Keywords


ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้าทางบกของบริษัท เวิลด์ ฮาท ชิปปิ้ง แอน ทราน สปอร์ต จำกัด

Full Text:

Untitled

References


กาญจน์สิตา โฆษิตธัญญสิทธ์. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในกลุ่ม อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

จิรพร วันชนะ. (2547). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ แก่ลูกค้าของศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 1100 บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

ฉวีวรรณ กวักหิรัญ. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถขนส่งสินค้า ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.

ฐิติมา วงศ์อินตา. (2545). ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก. วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธเนศ ทักษิณวราจร. (2543). การจัดเส้นทางเดินรถด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อกระจายสินค้า. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พันทิพา จุลเพช. (2556). Motorola Solutions บุกธุรกิจขนส่ง-โลจิสติกส์. The Power LOGISTICS. 11-18.

รุธิร์ พนมยงค์. (2551). การจัดการโลจิสิตกส์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: พิมพ์เวลาดี.

วิเชียร ทบแท่ง. (2552). รูปแบบการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการขนส่ งสินค้าของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่. วิทยานิพนธ์การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ศาสน์ สุขประเสริฐ. (2550). ระบบการขนส่งในการผลิตและส่งออกของอุตสาหกรรมแป้งมัน สำปะหลัง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

สมชาย ปฐมศิร. (2552). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่ง. จาก http://logisticscorner.com.

สํานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา. (2557). ขนส่ง. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ มกราคม 18, 2557, จาก http://chachoengsao.dlt.go.th.

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย. ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560).

สุธิดา เกษตรการุณย์. (2552). ปัจจัยการเลือกใช้ผู้ให้บริการภายนอก ด้านการให้บริการโลจิสติกส์ โดยบุคลที่ 3 ประเภทควบคุมอุณหภูมิในอุตสาหกรรมอาหาร. RMUTT Global business and economic review.

อัญชนา บุญสุ ข. (2550). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผู้ให้ บริการขนส่งสินค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์. วิทยานิพนธ์อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ยินดีรับบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง