คุณภาพชีวิตของนักกีฬายิงปืนในประเทศไทย

ปรวุฒิ วรยุทธการ

Abstract


การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของนักกีฬายิงปืนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักกีฬายิงปืนในประเทศไทย และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของนักกีฬายิงปืนในประเทศไทย ศึกษาจากนักกีฬายิงปืนในประเทศไทย จำนวน 135 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test One-Way ANOVA และ Regression Analysis

ผลการศึกษาพบว่าพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 135 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21-30 ปี ระดับปริญญาตรี สถานภาพ โสด จำนวนปีที่เล่นกีฬายิงปืนระหว่าง 1-5 ปี และเล่นกีฬายิงปืนประเภทปืนยาวปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักกีฬายิงปืนในประเทศไทย โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก พิจารณารายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ระดับมาก 5 รายการ ประกอบด้วย ด้านการเล่นกีฬาที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้านการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา ด้านความก้าวหน้า ด้านสังคมสัมพันธ์ และด้านภาวะอิสระจากงาน และในระดับปานกลาง 2 รายการประกอบด้วย ด้านเงินรางวัลที่ยุติธรรมและเพียงพอ และด้านลักษณะการบริหารงาน ทั้งนี้ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของนักกีฬายิงปืนในประเทศไทย โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง


Keywords


คุณภาพชีวิตของนักกีฬายิงปืน

Full Text:

Untitled

References


จิรวดี ตั้งมั่น. (2555). คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศ. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

ณปภัช ตะสิงห์. (2552). คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบลในจังหวัดสระบุรี. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ.

ณภัทรศิริโยธา. (2554). คุณภาพชีวิตการทำงานของครูโรงเรียนชลบุรี. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทั่วไป, มหาวิทยาลัยบูรพา.

ธราภณ ไชยแจ่มจันทร์. (2557). แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.

นัฐกรณ์ บัวขาว. (2554). คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย บริษัท เอ็ม.จี.เอ็น. ซีคิวริตี้การ์ดเซอร์วิส จำกัด. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ฯ.

พิศาล คลังทอง. (2552). คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการทหารอากาศ กองบิน 4 ในเขตอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.

สาธิต ปานอ่อน. (2555). คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการในกลุ่มเรือนจำเขต 7. ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุเนตร นามโคตรศรี. (2553). คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

สุภารัตน์ สิงห์เสนา. (2555). คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.

Huse, E.F. & T.G. Cummings. (1985). Organization Development and Change. Minnesota: West Publishing.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ยินดีรับบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง