การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ลักขณาภรณ์ ชนะสงคราม

Abstract


การศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาจาก นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 385 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test, One-Way ANOVA และ Regression Analysis

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 385 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย รายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกชำระเบี้ยประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์รายปี และเลือกทุนประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จำนวน 100,001-200,000 บาท ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก พิจารณารายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งหมด 7 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านกระบวนการและด้านส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้แนวโน้มการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สำหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน และด้านการเลือกชำระเบี้ยประกัน แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร และด้านกายภาพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญ .05


Keywords


การตัดสินใจซื้อประกันชีวิต

Full Text:

Untitled

References


ณัฐกมล ศานติมงคลวิทย์. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ของผู้บริโภควัยทำงานงานใน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต.

ธนียา สอนวจิารณ์. (2551). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทั่วไป, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

ปิยะดา วีระวัฒนาพงษ์. (2553). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพ กรณีศึกษา บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก. สาขาวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำประกันชีวิตของข้าราชการในเขต อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

โสมอุษา ชิดชนกนารถ. (2552). ปัจจัยการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของลูกค้าผ่านธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ ภาควิชาโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร.

อุสมาน ฮะบีบุรราห์มาน. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกทำประกันชีวิตกับบริษัทกรุงไทยแอกซาจำกัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลา. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

Kotler, P. (2000). Marketing management: Analyzing consumer marketing and Buyer behavior (The Millennium). New Jersey: Prentice Hall.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ยินดีรับบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง