การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน ในสังคมของคนไทยและแรงงานต่างชาติในประชาคมอาเซียน

รัฐชาติ ทัศนัย

Abstract


บทความวิชาการนี้เป็นการนำเสนอแนวทาง การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมของคนไทยและแรงงานต่างชาติในประชาคมอาเซียน โดยนำแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความคิดเห็นของผู้เขียนมาประกอบเพื่อเป็นแนวทางในการอธิบาย การปรับเปลี่ยนทัศนคตินั้น ประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนทัศคติตามแนวคิดประชาคมอาเซียน และการพึ่งพาอาศัยกันในสังคม ส่วนการปรับพฤติกรรมนั้นประกอบไปด้วย การสื่อสารของคนต่างวัฒนธรรม และดำเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งการปรับตัวดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมให้คนไทยและแรงงานต่างชาติอยู่รวมกันในสังคมอย่างสงบสุขในภายใต้แนวคิดของประชาคมอาเซียน 

Keywords


ทัศนคติและพฤติกรรม, การอยู่ร่วมกันในสังคมต่างวัฒนธรรม, แนวคิดประชาคมอาเซียน

Full Text:

Untitled

References


Adisor Kordmolkon. (2007). Migrants in Thailand (1) migration of refugees, In Thailand. Retrieved August 1, 2016, from http://prachatai.com/journal/2007/10/14573.

Asian Study Institution, Thailand Development Research Institution. (2003). The social impact of foreign workers (2003) Asian Study Institution, Thailand Development Research Institution and Population and Society Research Institution. (in Thai).

Association of Southeast Asian Nations. (2016). ASEAN Socio – Cultural Community. Retrieved August 12, 2016, from http://asean.org/asean-socio-cultural

Athipat Kleesoontorn. (2012). Multicultural Study. Retrieved Jun 11, 2016, from http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=30582&Key=news_research.

Bank of Thailand. (2015). Shortage of Thai Workers: Problems, Causes, and Solutions. Retrieved July 12, 2016, from http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/57/file_1343115661.pdf.

Brett J., Behfar K., Kern MC. (2006). Managing multicultural teams. Harvard Business Review.

Chulacheep Chinwanno. (2014). The World in 21st Century: Framework for International Relations analysis. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. (in Thai)

Metta Wiwattanakul. (2005). Multicultural Communication Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. (in Thai)

Narong Phoprueksanun. (2015). ASEAN Study. Bangkok. McGraw-Hill International Enterprise LLC.

PlidaKoche. (2005). Communications culture that affects the adjustment of the multinational: a case study in Burma. Thailand border province. Thesis Ph.D. journalism Thammasat University.

Pongratda Bootto. (2005). Thailand-Cambodia Economical Relationship between 2001-2003 B.E., 29th January 2015 B.E. Retrieved July 1, 2016, from http://research.rdi.ku.ac.th/world/cache/76/PongratdaBOOAll.pdf.

Soontri Yeera. (2009). Social Adjustment of Burmese Workers in KohKret, Nonthaburi Province Thesis for Master of Arts Major in Social Sciences for Development, Chandrakasem Rajabhat University. (in Thai)

The Department of ASEAN Affairs. (2016). ASEAN Socio Cultural Community (ASCC). Retrieved August 10, 2016, from http://www.mfa.go.th/asean/en/organize/5682/62213-ASEAN-Socio-Cultural-Community-(ASCC).html.

Tripol Tangmangkang. (2009). Burmese Foreign Workers: Guidelines for Harmonious Living of Marginality in Samutsakorn Province. Thesis for Master of Arts Major in Cultural Science, Mahasarakham University. (in Thai)

Yongyuth Chalaemwong. (2005). The Study of the Appropriate Model for Foreign Workers Coexistence: Case study from Samutsakorn Province. (in Thai)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ยินดีรับบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง