การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ สำหรับส่งเสริมกรอบความคิดด้านเชาวน์ปัญญาของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา

สุจิตรา ตรีรัตนนุกูล

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์สำหรับส่งเสริมกรอบความคิดด้านเชาวน์ปัญญาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และเปรียบเทียบผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของกรอบความคิดด้านเชาวน์ปัญญาในกลุ่มทดลองก่อนกับหลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และคะแนนเฉลี่ยของกรอบความคิดด้านเชาวน์ปัญญาระหว่างกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ กับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 67 คน  ที่อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และมาตรวัดกรอบความคิดด้านเชาวน์ปัญญา วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติทดสอบที และความแปรปรวนทางเดียว

             ผลการวิจัยปรากฏว่า

                  1. กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีความเหมาะสมในระดับมาก สำหรับส่งเสริมกรอบความคิดด้านเชาวน์ปัญญาของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา   

                  2. คะแนนเฉลี่ยของกรอบความคิดด้านเชาวน์ปัญญา ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในกลุ่มทดลองหลังได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                 3. คะแนนเฉลี่ยของกรอบความคิดด้านเชาวน์ปัญญาของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษากลุ่มทดลองที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์สูงกว่านักศึกษาระดับอาชีวศึกษากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

             สรุปได้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้น สามารถส่งเสริมกรอบความคิดด้านเชาวน์ปัญญาของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้


 


Keywords


กรอบความคิดด้านเชาวน์ปัญญา, กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์, นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา

Full Text:

Untitled

References


ชนิตา รุ่งเรือง, เสรี ชัดแช้ม และปิยะทิพย์ ประดุจพรม. (2561). ผลการพัฒนาโปรแกรมจำแนกประเภทกรอบ ความคิดด้านเชาวน์ปัญญาโดยใช้การทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์แบบปรับความยาว, วิทยาการวิจัย และวิทยาการปัญญา, 16(1), 53-67.

นงนุช เสือพูมี, วัลทณี นาคศรีสังข์ และประไพพิศ สิงหเสม. (2560). การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ ทางการพยาบาล. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 27(1), 12-21.

ปริญญา มีสุข. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง 1. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 10(3), 72-83.

พฤฒิไกร ไกรพิพัฒน์ และวรเดช จันทรศร. (2559). การพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกของสมาชิกสถาบันอาชีวศึกษา: กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีช่างกลปทุมวัน และมหาวิทยาลัยราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขต อุเทนถวาย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 7(2), 368 - 379.

มงคลชัย สมอุดร. (2560). คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

วิริยะ ผดาศรี ปริญญา เรืองทิพย์ และกนก พานทอง. (2560). การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และ ความฉลาดทางสังคม ของนักเรียนอาชีวศึกษาโดยใช้โปรแกรมฝึกทักษะชีวิต. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 3(3), 79-94.

สยามรัฐ. (2556). “ทวิภาคี” กู้สถานการณ์อาชีวะ. วันที่สืบค้นข้อมูล 23 ธันวาคม 2560, เข้าถึงได้ http://www.siamrath.co.th/web/?q=ทวิภาคีกู้สถานการณ์อาชีวะ.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ. (2559). ขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ ไทยแลนด์ 4.0. วันที่สืบค้น ข้อมูล 16 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.thaihealth.or.th/Content/33499-ขับเคลื่อนการศึกษา ไทยสู่%20ไทยแลนด์%204.0.html.

สิรินาถ ศรีอนันต์ และนิธิดา อดิภัทรนันท์. (2560). การใช้การเรียนรู้ภาษาแบบประสบการณ์เพื่อพัฒนา ความสามารถในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษและความมั่นใจในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3. วารสารพิฆเนศวร์สาร, 13(1), 85-96.

อดุลย์ วังศรีคูณ. (2557). การศึกษาไทยในศตวรรษที่21: ผลผลิตและแนวทางการพัฒนา. วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 8(1), 1-16.

Baker, J. L. (2017). Growth Mindset and Its Effect on Math Achievement. Capstone Projects and Master's Theses.

Buckley, P., & Doyle, E. (2016). Gamification and student motivation. Interactive Learning Environments, 24(6), 1162-1175.

Domjan, M. (2014). The principles of learning and behavior. Canada: Nelson Education.

Dweck, C. (2015). Carol Dweck revisits the growth mindset. Education Week, 35(5), 20-24.

Dweck, C. S. (2009). Mindsets: Developing talent through a growth mindset. Olympic Coach, 21(1), 4-7.

Edmonds, W. A., & Kennedy, T. D. (2017). An applied guide to research designs: Quantitative, qualitative, and mixed methods. The United States of America: SAGE Publications.

Gardner, H. (2011). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic books.

Goel, D. and P. Vijay. (2017). ECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (TVET) SYSTEMIN INDIA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Retrieved from http://www.unevoc.unesco.org/up/India_Country_Paper.pdf.

Heller, 2018, 7-8 Heller, H. (2018). The birth of capitalism: A 21st century perspective. London: Pluto Press.

Honey, P., & Mumford, A. (1992). The manual of learning styles (2nd ed.). Maidenhead, K: PeterHoney and Alan Mumford.

Judd, F. (2017). Growth Mindset and Adult Learners in Higher Education. Paper presented at the Global Conference on Education and Research (GLOCER 2017).

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliff, New Jersey: Pretice-Hall.

Kolb, D. A. (2014). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. New Jersey: FT press.

Konak, A., Clark, T. K., & Nasereddin, M. (2014). Using Kolb's Experiential Learning Cycle to improve student learning in virtual computer laboratories. Computers & Education, 72, 11-22.

Manolis, C., Burns, D. J., Assudani, R., & Chinta, R. (2013). Assessing experiential learning styles: A methodological reconstruction and validation of the Kolb Learning Style Inventory. Learning and Individual Differences, 23, 44-52.

Martin, J. (2018). Profiting from multiple intelligences in the workplace. United Kingdom: Crown House Publishing Limited.

Murphy, M. C., & Dweck, C. S. (2016). Mindsets shape consumer behavior. Journal of Consumer Psychology, 26(1), 127-136.

Pallant, J. (2013). SPSS survival manual. McGraw-Hill Education (United Kingdom).

Privitera, G. J. (2011). Statistics for the behavioral sciences. The United States of America: Sage.

Rodkin, P. C., Ryan, A. M., Jamison, R., & Wilson, T. (2013). Social goals, social behavior, and social status in middle childhood. Developmental Psychology, 49(6), 1139 –1150.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ยินดีรับบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง